Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KML, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a manipuluje sa s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti KML, s. r. o.

Aké údaje zhromažďujeme?

Na realizáciu obchodnej transakcie od vás potrebujeme poznať obchodné meno, IČO, IČ DPH, DKP a kontaktnú osobu, podpis, adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefónny a e‑mailový kontakt. Ďalej evidujeme vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie či pri preplácaní dobropisu od vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to s cieľom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

Na čo údaje slúžia?

Na realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na vami určené miesto s vami potrebujeme komunikovať a poznať uvedené údaje a tieto získame pri vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej. Keďže sa tieto osobné údaje získavajú s cieľom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Údaje môžete meniť na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickej žiadosti zaslanej na e‑mailovú adresu.